SDS Veranda tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met enerzijds de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en anderzijds de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als GDPR. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die SDS Veranda verzamelt en de manier waarop SDS Veranda deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het invullen van online formulieren, alsook het contact opnemen als gevolg van de Website van SDS Veranda of één van onze partnersites impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of e-mail bevestiging (opt-in)) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

  1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Johan De Slachmeulder
SDS Veranda
Steenweg op Asse 200
1540 Herfelingen
Tel.: 054 56 64 32
BTW nummer: BE0442373646

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@sdsveranda.be
De verwerking van de persoonsgegevens is aangemeld bij de FOD Economie.

  1. Welke gegevens verwerkt SDS Veranda en tot welk doel

2.1 SDS Veranda verwerkt de persoonsgegevens die je bij de aanvraag invult op onze website of die we op een andere manier capteren. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

Naam
Woonplaats
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
E-mailadres
Telefoonnummer

Indien er extra gegevens worden verwerkt wordt dit steeds aangegeven

2.2 De door jou ingevulde persoonsgegevens, en eventuele andere informatie die je op de Website  hebt ingevuld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

(i) uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven door het aanvragen van een offerte worden je persoonsgegevens samen met je offerteaanvraag verstrekt aan de leverancier (partner van SDS Veranda) die het best past bij je offertaanvraag past. Deze aanbieder wordt door SDS Veranda geselecteerd, bijvoorbeeld op basis van je locatie, leeftijd of de aangevraagde producten. De aanbieder zal aan de hand van je offerteaanvraag telefonisch of per mail contact met je opnemen voor het uitbrengen van een offerte.

(ii) uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven of als bestaande klant verwerkt SDS Veranda je persoonsgegevens en de inhoud van de aanvraag voor het versturen van onze e-mail nieuwsbrief. Hierin zijn acties en informatie over SDS Veranda opgenomen en worden ook nieuwe producten of diensten opgenomen waarvoor je via SDS Veranda een offerte bij een leverancier kan aanvragen. Deze producten en diensten zijn vergelijkbaar met de producten of diensten waarvoor je een offerteaanvraag hebt ingediend.

(iii) je naam en e-mail adres kan tevens worden gebruikt voor het behandelen van je vragen en/of klachten en om per mail of telefoon contact met je op te nemen om te controleren of de gegevens correct zijn.

 

2.3 Indien je je toestemming hebt gegeven of als bestaande klant, gebruikt SDS Veranda je naam en e-mail adres voor het per e-mail versturen van onze nieuwsbrieven met nieuwe acties en informatie van SDS Veranda of de online portals die we beheren. Indien je deze e-mails niet meer wenst te ontvangen kan je daar tegen bezwaar maken door een mail te sturen naar het in artikel 1 opgenomen e-mail adres van de functionaris gegevensbescherming. In iedere mail is ook een ‘uitschrijven’ link toegevoegd, waarmee je jouw toestemming kunt intrekken.

2.5 SDS Veranda zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en voor de nakoming van onze (wettelijke) verplichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van bewaartermijnen en het leveren van bewijs.

2.6 SDS Veranda kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau deze gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar producten en diensten te kunnen optimaliseren. SDS Veranda gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SDS Veranda gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Neem een kijkje op de site van de vlaamse overheid om te zien hoe dit gebeurt

2.7 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sdsveranda.be , dan zullen wij deze informatie verwijderen.

2.8 Via de website verwerkt SDS Veranda verder IP adressen van gebruikers van de website. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te controleren of de website en de offerte aanvragen op rechtmatige wijze wordt gebruikt en er bijvoorbeeld niet meerdere offertes door dezelfde persoon worden aangevraagd. Vervolgens worden deze verwijderd of geanonimiseerd.

  1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

3.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

3.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons. Met de bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

4.1 Via onze klantenservice (info@sdsveranda.be ) kan je bij ons een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. We zullen je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat we aan het verzoek hebben gegeven. Indien wij je verzoek niet kunnen inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten. Op jouw verzoek zullen wij eventuele wijzigingen of beperkingen in het gebruik ook doorgeven aan de aanbieder aan wie wij je offerteaanvraag hebben doorgestuurd.

4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met onze klantenservice (info@sdsveranda.be). Wij zullen je bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij we op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen we je hiervan op de hoogte brengen.

4.2 Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (info@sdsveranda.be). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de FOD Economie of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

4.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice (info@sdsveranda.be).

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

  1. Beveiliging

SDS Veranda neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sdsveranda.be

  1. Overgang van overneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van SDS Veranda kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via de mail tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen of ons verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen.

Herfelingen, 23/05/2018